Uvex™ Ultra-Spec® 2000 UV Safety Eyewear, orange frame, orange lens